متن آهنگ سیاست مدارمون صادقلم دادیم ما‌رو ماهبه دور از خوک و روباهتا گل های سرخمونونسپریم به طوفان بگذرم از خودم‌ یا دل مردمممن از شما که نه اما از این شهر پرمکه دندون مادر پشت گردنیه شب بارونی تو قلب لندنتو یه اتاق مطلقا تاریکقدرت سلولی رو جهش کردممردن […]

ادامه مطالب